Zasady przetwarzania danych osobowych

W niniejszej polityce prywatności przedstawiamy w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe w Kancelarii Zwrot Prowizji Limited

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Zwrot Prowizji Limited z siedzibą w 40 Bloomsbury Way, Lower Ground Floor, London, England, WC1A 2SE, Company number 11599449.

Wszystkie ww. podmioty są współadministratorami Twoich danych osobowych, którzy wyznaczyli punkt kontaktowy dla spraw związanych z ochroną danych osobowych. Jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie Twoich danych osobowych lub jakiejkolwiek innej sprawie, napisz e-mail na adres biuro@zwrotprowizjibankowej.pl lub zadzwoń pod numer +48 800 914 358

SKĄD POSIADAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy głównie od Ciebie w czasie kontaktu z nami.

W sytuacji gdy jesteś naszym klientem, podajesz nam swoje dane przy okazji kontaktu w sprawie naszych usług, np. odkupu Twojej wierzytelności lub reprezentowania Ciebie w sprawie o odszkodowanie. Twoje dane osobowe możemy pozyskiwać również od towarzystw ubezpieczeniowych jeżeli pozyskamy akta Twojej sprawy. Jeśli korzystasz z naszych serwisów internetowych, zbieramy informacje o Twojej aktywności w tych serwisach oraz o podejmowanych przez Ciebie działaniach. Jeśli jesteś naszym kontrahentem, podajesz nam swoje dane przy okazji kontaktu w sprawie współpracy, a także w toku jej wykonywania, np. w ramach korespondencji e-mail. Jednocześnie Twoje dane kontaktowe mogliśmy uzyskać od kogoś w Twojej organizacji (np. poprzez wskazanie Ciebie w umowie o współpracy jako osoby odpowiedzialnej za kontakt lub po prostu poprzez dodanie Ciebie do wiadomości (DW) w ramach bieżącej korespondencji).

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Świadczenie usług naszym klientom

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji naszych usług na Twoją rzecz. Jeśli jesteś lub chciałbyś zostać naszym klientem, to Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu świadczenia naszych usług oraz ich rozliczenia na gruncie podatkowym. Usługi te to przede wszystkim:

● ocena roszczenia odszkodowawczego, które mielibyśmy od Ciebie odkupić lub co do którego mielibyśmy dochodzić w Twoim imieniu roszczeń.

● tzw. odkup odszkodowań (odkup roszczeń o zapłatę odszkodowania wobec towarzystw ubezpieczeniowych na podstawie umowy cesji wierzytelności)

● reprezentowanie naszych klientów w sprawach o zapłatę mające na celu powiększenie przysługującego roszczenia

Dochodzenie zapłaty odkupionych roszczeń

W sytuacji gdy kupiliśmy Twoje roszczenie odszkodowawcze na podstawie umowy cesji wierzytelności, to będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe po to, aby móc uzyskać zapłatę odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego o ile jest ono odpowiedzialne za powstałą szkodę. Oznacza to, że Twoje dane mogą być przetwarzane w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Prowadzenie naszych serwisów internetowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszych portali internetowych.

W szczególności obejmuje to zapewnienie Tobie możliwości przesłania do nas Twoich danych kontaktowych w celu skorzystania z naszych usług.

Współpraca z kontrahentami

W sytuacji gdy chciałbyś podjąć biznesową współpracę z nami Twoje dane osobowe jako właściciela firmy albo pracownika będą przetwarzana w celu nawiązania o prowadzenia takiej współpracy.

Korespondencja e-mail

Jeśli kontaktujesz się z nami przez e-mail w innych sprawach niż wskazane powyżej, podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu związanym z daną korespondencją. Może to być związane z prowadzeniem rekrutacji, wykonywaniem usług dla Ciebie jako klienta.

Cele marketingowe

Będąc naszym klientem, potencjalnym klientem lub jego przedstawicielem, będziemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych, co jest związane w szczególności z promowaniem oraz rozpowszechnianiem naszej oferty. W ramach naszego marketingu możemy dopasować do Twoich zainteresowań oferty w tym różne akcje promocyjne będące w naszej ofercie. W związku z powyższymi działaniami możemy dokonywać profilowania, które nie ma wpływu na Twoje prawa i wolności.

Dodatkowo jeżeli wyrazisz wyraźną zgodę będziemy moli wykorzystać Twój adres e-mail oraz numer telefonu do komunikowania się z Tobą w celu przekazania Ci naszej oferty.

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie:

● imię i nazwisko

● numer PESEL

● adres e-mail

● numer telefonu

● adres zamieszkania

● informacje o Twojej szkodzie i przebiegu likwidacji szkody przez ubezpieczyciela, w tym zwłaszcza numer szkody, a w przypadku szkód komunikacyjnych również informacje o Twoim samochodzie, w tym zwłaszcza numer rejestracyjny, VIN oraz inne informacje wynikające z dowodu rejestracyjnego auta, w przypadku polis inwestycyjnych numer polisy, wysokość składki, czas trwania inwestycji, data rozwiązania umowy, wysokość potrącenia

● historia Twojej komunikacji z nami

● informacje o źródłach pozyskania Twoich danych

● twoje reklamacje

● twoje opinie

● dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym przedstawicielem

● udzielone przez Ciebie zgody

● nazwa firmy (jeżeli ją prowadzisz)

● numer NIP (jeżeli prowadzisz firmę)

● historia korzystania z naszych usług (w tym jakie roszczenia od Ciebie odkupiliśmy lub w jakich sprawach Cię reprezentowaliśmy)

● Twój bank i numer rachunku bankowego, jeśli zapłaty za roszczenie dokonaliśmy na ten rachunek

● twój podpis

● informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (jeżeli wyrazisz zgodę na pliki cookies*)

● numer IP, z którego komunikujesz się z naszymi serwisami

● informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając nasze strony internetowe, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu)

W jakich celach wykorzystujemy pliki cookies ​?

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

● weryfikacja połączenia między użytkownikiem a naszym serwerem; nie przechowujemy w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia,

● prezentacja treści – zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,

● obsługa formularzy – zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),

● statystyka – budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu. Monitorujemy również Twoją aktywność w naszych serwisach internetowych przy użyciu Google Analytics. Służą nam do tego opisane powyżej pliki cookies. Chcemy móc ustalić ilu użytkowników odwiedza nasze serwisy i jakie podejmują na nich działania – tak, abyśmy mogli czynić je jeszcze lepszymi i bardziej przystępnymi dla naszych użytkowników.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

W zależności od celu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych podstawa prawna takiego przetwarzania może się różnić w następujący sposób:

● jeśli podajesz nam swoje dane osobowe na potrzeby kontaktu z Tobą i oceny Twojego roszczenia, to będziemy je przetwarzać dlatego, że jest to niezbędne do podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy pomiędzy Tobą a Zwrot Prowizji Limited

● w sytuacji gdy dojdzie do zawarcia umowy pomiędzy Tobą a Zwrot Prowizji Limited (np. umowy cesji roszczenia lub umowy o dochodzenie roszczeń w Twoim imieniu), Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać dlatego, że jest to niezbędne w celu wywiązania się z zawartej umowy,

● jeśli odkupimy od Ciebie Twoje roszczenie, to Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na potrzeby dochodzenia zapłaty od ubezpieczyciela, ponieważ mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby dochodzić zapłaty roszczeń, które nabyliśmy od naszych klientów;

● dane dotyczące korzystania przez Ciebie z naszych serwisów​, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego;

● jeżeli wyraziłeś odrębną zgodę, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wysyłania do Ciebie bezpośrednich komunikatów marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną;

● jeżeli kontaktujesz się z nami, żeby zadać pytanie o to jakie usługi świadczymy, jak prowadzimy nasze serwisy internetowe, czy też w jaki sposób zrealizować określone czynności, zbieramy Twoje pytania i związanie z nim dane oraz udzielamy odpowiedzi, ponieważ mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby udzielać naszym klientom i użytkownikom naszych serwisów internetowych pełnych informacji

● jeśli prowadzisz z nami szeroko pojętą współpracę biznesową lub chcesz taką współpracę nawiązać​, przetwarzamy Twoje dane, ponieważ zawarliśmy z Tobą umowę dotyczącą ww. współpracy biznesowej (forma takiej umowy może być dowolna, w tym również ustna) i przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania takiej umowy albo niezbędne do odpowiedzi na Twoją propozycję współpracy i podjęcia działań przez zawarciem stosownej; ponadto, mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby kontaktować się z wszelkimi przedstawicielami naszych kontrahentów (np. ich pracownikami) w sprawach dotyczących prowadzonej współpracy;

● wszystkie Twoje dane, które posiadamy jako administrator danych przetwarzamy również w celach marketingowych z powołaniem na prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych. Cele marketingowe obejmują w szczególności przedstawianie Tobie ofert i promocji, które wierzymy, że mogą Cię zainteresować, jak również innych informacji promujących Zwrot Prowizji Limited oraz naszą ofertę.

JAK POSTĘPUJEMY Z TZW. DANYMI WRAŻLIWYMI (DANYMI SZCZEGÓLNEJ KATEGORII)?

W sytuacji gdy świadczymy usługę związaną z dochodzeniem roszczeń przy tzw. szkodach osobowych związanych z zadośćuczynieniem i odszkodowaniem, gdy przedmiotem sprawy jest stan Twojego zdrowia będziemy przetwarzać tzw. dane wrażliwe. W każdym przypadku przetwarzania danych wrażliwych, będziemy robić to wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody. Nośniki zawierające Twoje dane wrażliwe (np. akta szkody) będą przez nas poddawane szczególnej i wzmożonej ochronie.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Czas przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest uzależniony od celu ich przetwarzania. Odpowiednio czas przetwarzania tych danych wynosi w przypadku:

● kontaktu i wstępnej oceny Twojego ewentualnego roszczenia – do czasu podjęcia przez Ciebie oraz decyzji o nawiązaniu współpracy; po upływie tego okresu Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczeniem naszych działań, nie dłużej jednak niż 5 lat;

● zawarcia umowy pomiędzy Tobą a Zwrot Prowizji Limited (np. umowy cesji wierzytelności lub umowy o dochodzenie roszczeń w Twoim imieniu) – przez okres realizacji umowy; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczeniem naszych działań jednak nie dłużej niż 10 lat;

● dochodzenia od ubezpieczyciela zapłaty odkupionego roszczenia – przez okres trwania postępowania o zapłatę; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, jednak nie dłużej niż 5 lat;

● udzielanie odpowiedzi na pytania – przez czas udzielania niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, jednak nie dłużej niż 5 lat;

● prowadzenia współpracy biznesowej z kontrahentami oraz kontakt w sprawie nawiązania takiej współpracy ​– przez okres trwania współpracy albo czas niezbędny do ustalenia warunków takiej współpracy; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, jednak nie dłużej niż 5 lat;

● pozyskane dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (za pośrednictwem plików cookie), oraz dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej – przez cały okres kiedy jesteś naszym klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być naszym klientem (zaprzestałeś korzystać ze świadczonych przez nas usług); po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, jednak nie dłużej niż 5 lat.

CZY TWOJE DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE POZA TERYTORIUM EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)?

W naszej codziennej pracy, zwłaszcza przy prowadzeniu naszych serwisów internetowych korzystamy z narzędzi zapewnianych nam przez podmioty, które znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a niektórzy z naszych dostawców usług mogą przechowywać Twoje dane poza ww. terytorium (np. Google).

Ilekroć mogłoby dochodzić do przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, trafią one wyłącznie do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony, stosując chociażby mechanizm „Tarczy Prywatności” jak np. Stanu Zjednoczone.

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Zwrot Prowizji Limited kieruje się następującymi regułami przy przetwarzaniu danych osobowych:

● Reguła adekwatności. Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły.

● Reguła transparentności. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Tobie pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest jej przejawem.

● Reguła prawidłowości. Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, skontaktuj się z nami bezpośrednio lub za pomocą adresu biuro@zwrotprowizjibankowej.pl bądź zadzwoń na infolinię +48 800 914 358

● Reguła integralności i poufności. Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych.

● Reguła rozliczalności. Zasada ta zakłada, że administrator danych ma obowiązek wykazać przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych, w związku z czym podejmujemy wszelkie działania mające na celu udzielenia Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej działań związanych z Twoimi danymi osobowymi.

JAKIE MASZ PRAWA?

Twoje prawa obejmują:

● Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX, PDF itp.).

● Prawo do poprawiania danych Jeżeli zaobserwujesz, że przetwarzane dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W celu potwierdzenia zmian możemy poprosić Cię o przesłanie dokumentacji potwierdzającej zmiany.

● Prawo do ograniczenia przetwarzania danych Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności uznasz że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy.

● Prawo do żądania usunięcia danych Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. zachowanie dokumentacji pracowniczej, rozliczenia podatkowe). W każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację, dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji.

● Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail: biuro@zwrotprowizjibankowej.pl lub poprzez infolinię +48 800 914 358. Na te dane możesz pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja, z którą się spotkasz, będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

PRAWO DO SPRZECIWU

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw, chyba że Twoje żądanie sprzeciwia się obowiązkowi, które nakładają na nas przepisy prawa. Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail: biuro@zwrotprowizjibankowej.pl lub poprzez infolinię +48 800 914 358